Taşınmazlarla ilgili işlemler; Türk hukuk sisteminde ancak özel geçerlilik şartları altında hüküm doğurmaktadır. Hususla ilgili uyuşmazlıklar genellikle bu özel geçerlilik şartlarının bulunmamasından ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte taşınmazlar kişilerin üzerinde en fazla uyuşmazlık konusu yaşadığı hususların başında gelmektedir.  Bunların nedenleri genellikle komşuluk ilişkilerinden, imar affı gibi dönemsel mevzuat değişikliklerinden, inşaat faaliyetlerinin taraf menfaatlerini adil olarak karşılamamasından kaynaklıdır.

Hukuk Büromuzca bu alanda;

  • Kat Mülkiyetinden Kaynaklı uyuşmazlıklarda hukuki destek
  • Tapu tescil ve iptal davaları ile tapu kaydının düzeltilmesi davası
  • İzale-i Şuyu, Men’i Müdahale ve Kâl davaları, Ecrimisil davaları ile icardan kaynaklı alacak davaları
  • Kira ilişkisi ve alacaklarından kaynaklı tahliye davaları
  • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi ve ipoteğin fekki
  • Kamulaştırma davaları
  • Önalım(Şufa),Geri Alım( Vefa) ve Alım sözleşme ve davalarından kaynaklı uyuşmazlıklar

Hususlarında hukuki destek sağlanmaktadır.

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu