İcra ve İflas hukuku bireylerin alacaklarını devlet kanalıyla tahsil etmesini sağlamayı amaçlayan hukuk dalıdır. Devlet alacakların cebri icra şeklinde tahsil yetkisini almış olup bu yetkiyi icra müdürlükleri kanalıyla kullanmaktadır.

Buna karşın icra müdürlükleri re’sen alacakların tahsili için işlem gerçekleştirmez; tüm aşamalarda alacaklı tarafın talebi ile hareket etmektedir. Dolayısıyla icra ve iflas hukuku mevzuat bilgisi ile birlikte talep ve sürelerin sürekli takibini gerektirir bir alandır.

Hukuk büromuz bu alanda;

  • Her türlü alacakların takibi ve tahsili
  • Haksız takiplere karşı borca itiraz, menfi tespit ve istirdat davaları
  • Hacizlerin kaldırılması, zamanaşımı ve ihalenin feshi davaları
  • İstihkak Davaları
  • İpotek ve Rehinin kaldırılması 

Çalışma Alanlarımız

Hızlı İletişim Formu